Regulamin korzystania z usługi

 

§1 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
 2. SKLEP – sklep internetowy w języku polskim dostępny pod adresem: www.naturalniezpudelka.pl
 3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Naturalnie z Pudełka prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Kwiatek IT Consulting z siedzibą w Marynin 61, 21-300 Marynin, o numerze NIP: 663 177 84 10 oraz REGON: 361012934 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.naturalniezpudelka.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklep, określające rodzaj i liczbę Produktu;
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 7. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalniezpudelka.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.naturalniezpudelka.pl jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Maryninie (21-300) przy ul. Marynin 61 o numerze NIP 663 177 84 10 oraz REGON: 361012934 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Wypełnienie Formularza zamówienia jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Naturalnie z Pudełka są oryginalnie zapakowane, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.sklep.naturalniezpudelka.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz akceptację Polityki Plików Cookies, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Naturalnie z Pudełka jest sprzedaż detaliczna pudełek z kosmetykami za pośrednictwem sieci Internet.

§3 Rejestracja

 1. W celu zakupu w Sklepie Naturalnie z Pudełka należy wypełnić formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres wysyłki, zaakceptować regulamin Sklepu Naturalnie z Pudełka oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Naturalnie z Pudełka, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Naturalnie z Pudełka, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Naturalnie z Pudełka każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia Konta oraz danych ze Sklepu Naturalnie z Pudełka należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres kontakt@naturalniezpudelka.pl z prośbą o usunięcie konta.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego.

§4 Zasady zamawiania

 1. Sklep Naturalnie z Pudełka prowadzi sprzedaż pudełek z kosmetykami za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.sklep.naturalniezpudelka.pl
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 7. Sklep wystawia fakturę VAT na sprzedawane produkty na życzenie Klienta. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy kontakt@naturalniezpudelka.pl danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.
 9. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 10. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych Produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi na stronie www.sklep.naturalniezpudelka.pl oraz podanymi na stronie producenta.
 14. Sprzedawane towary są wolne od wad.

§5 Płatności i Realizacja dostawy

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. Płatność online za pośrednictwem Systemu Tpay.com
  2. Płatność przelewem na podane konto bankowe.
 2. Sklep nie przewiduje opcji zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem).
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Zwrotowi podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać dokument zakupu oraz oświadczenie o zwrocie. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@naturalniezpudelka.pl
 3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Marynin 61, 21-300 Marynin.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 2 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje

 1. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres Marynin 61, 21-300 Marynin.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.10.2018r.